Polityka prywatności

Szanowni Klienci

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe zawarte w umowie, to jest imię i nazwisko, PESEL , albo NIP, adres prowadzenia działalności i adres dostawy w celu jej wykonania, a także w celu realizacji uprawnień stron wynikających z tej umowy oraz w celach rachunkowych i podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zatem art. 6 ust. I lit. b), e) i f) RODO.

Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia wystawienia faktury, chyba że pojawi się uzasadniona potrzeba dalszego przetwarzania tych danych ( np. w celu dochodzenia roszczeń).

Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Nie są udostępniane poza granice UE.

Administrator może natomiast powierzyć przetwarzanie danych podmiotom wykonującym na jego rzecz usługi. Lista podmiotów dostępna jest u Administratora.

Informujemy, iż przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także przekazania danych. Przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych w umowie jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy.

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "MASZYNOBUD" Jakub Józefowski Bonikowo,
ul. Dworcowa 17, 64-000 Kościan.

Kontakt w sprawie danych możliwy jest pod adresem siedziby firmy.